Újabb feladatot kaptak a közös képviselők, ami szinte végrehajthatatlan!

Az OTSZ változásával újabb feladat hárul a közös képviselőkre, amit szinte lehetetlen megtartani. Az OTSZ előírja, hogy a közös képviselő köteles gondoskodnia tűzvédelmi szabályok megismertetéséről, MEGTARTÁSÁRÓL és MEGTARTATÁSÁRÓL. Ez az utolsó kettőt hogyan gondolták?

Az év végével megváltozott az OTSZ!

Az alábbi változások lépnek életbe:

73/2015. (XII. 21.) BM rendelet
a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól
74/2015. (XII. 21.) BM rendelet
a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet és a körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a körözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet módosításáról
1. A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet módosítása
1. § A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 3. §-a a következő k) ponttal egészül ki:
(A Szabályzatnak tartalmaznia kell:)
„k) a készítője nevét és elérhetőségét, valamint a készítő aláírását.”
2. § A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § (1) A háromszintesnél magasabb és tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületben, épületrészben a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, ezek hiányában az épület, épületrész tulajdonosa köteles
a) írásban kidolgozni az épületre, épületrészre vonatkozóan a tűzjelzés tartalmi követelményeit, az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység szabályait, a tárolásra vonatkozó előírásokat, a nyílt láng használatára és a dohányzásra vonatkozó korlátozásokat, a tüzelő- és fűtőberendezések, továbbá az elektromos berendezések használatának előírásait, a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó szabályokat, a lakók, illetve az ott-tartózkodók riasztásának és menekülésének lehetséges módozatait, a tűzvédelmet biztosító eszközök, berendezések használatára vonatkozó előírásokat, valamint
b) gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tűzvédelmi használati szabályokat a készítésére kötelezett a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén átdolgozza, és naprakészen tartja.
(3) E szakasz alkalmazásában lakó- és üdülőegység a lakás, valamint a kereskedelemről szóló törvény szerinti szálláshelynek nem minősülő üdülő.”
3. § A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a következő 6. §-sal egészül ki:
„6. § A 4/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelezettséget legkésőbb 2016. március 31-ig kell teljesíteni.”

Szerintem az igazi gondot a szabályok betartatása fog gondot okozni, mivel eszköz nem áll hozzá rendelkezésre.

Fontos, hogy a Szabályzatokat 2016. március 31-ig el kell készíteni, ki kell rakni.

A megismertetés egyik módja lehet, hogy az éves beszámoló közgyűlésen napirendi pont lesz a szabályzat megismerése, és a szabályzatot érdemes kiküldeni a közgyűlési meghívóval egyidejűleg. Ezzel a megismertetés biztosított lesz.

A betartatására nincs ötletem. Mi van, ha valaki bejelenti, hogy a tárolóban sok anyag van, mit tud tenni a közös képviselő? Ötleteim nekem is vannak, de azok nem igazán tökéletesek, mert "kényszerítő eszköz" nem áll hozzá rendelkezésre. Ha a tulajdonos nem akarja kidobni az anyagait, akkor jogszerűen ez nem igazán megoldható. Mi lett volna, ha a jogszabályba azt írják bele, hogy minden TULAJDONOS, HASZNÁLÓ köteles betartani a Szabályzatban leírtakat és ha azt nem tartja be, akkor az illetékes HATÓSÁG (akinek eszközei vannak) jár el a szabálysértővel szemben!

Mindenkinek Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet Kívánok és minél kevesebb hasonló jogszabályt!

Kaplonyi György
MTOSzSz elnöke