Üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység bejelentése, ellenőrzése, nyilvántartása

Üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység bejelentése, ellenőrzése, nyilvántartása

/forrás: magyarorszag.hu/

Egyre többször merül fel a kérdés, hogy hogyan történik a társasházkezelők nyilvántartása, bejegyzése. A www.magyarorszag.hu oldalról levettük az ide vonatkozó szabályokat. Az alábbiakban erről lehet részletesen tájékozódni!


Üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység

1. A társasházkezelői tevékenység leírása
2. A társasházkezelői tevékenység megkezdésének és folytatásának anyagi jogi követelményei
2.1. A természetes személy társasházkezelőre vonatkozó anyagi jogi követelmények
2.2. A gazdálkodó szervezet társasházkezelőre vonatkozó anyagi jogi követelmények
3. A társasházkezelői tevékenység megkezdésével és folytatásával összefüggő eljárások
3.1. A társasházkezelői tevékenységgel kapcsolatos eljárásokra hatáskörrel rendelkező hatóság
3.2. A társasházkezelői tevékenység bejelentése
3.2.1. A bejelentési kötelezettség célja
3.2.2. A bejelentés benyújtása, kötelező tartalmi elemei, csatolandó mellékletek
3.2.3. A társasházkezelői tevékenység felügyeletét ellátó hatóság feladatai a bejelentés alapján
3.2.4. Az eljárásért fizetendő díjak, illetékek
3.3. A szolgáltatási tevékenység nyilvántartása
3.4. A szolgáltató változás bejelentési kötelezettsége
3.5. Az üzletszerű társasházkezelői tevékenység végzésére irányuló szolgáltatás megszüntetése
3.6. Szolgáltatás-felügyeleti intézkedések
3.7. Jogorvoslatok
4. A szolgáltatási tevékenységre és az eljárásokra vonatkozó jogszabályok

1. A szolgáltatási tevékenység leírása
A társasházkezelői tevékenység olyan, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározottak szerinti önálló, üzletszerűen - nyereség elérése érdekében rendszeresen, gazdasági kockázatvállalás mellett - végzett gazdasági tevékenység, amelynek keretében a társasházkezelő
1. a társasház adottságainak ismeretében - gazdasági elemzés alapján - ajánlatot készít az épület fenntartására vonatkozóan;
2. a tulajdonostársakkal kötött megbízási szerződésben foglaltak szerint szervezi az üzemeltetési és karbantartási feladatokat, irányítja és ellenőrzi a tervezett felújításokat;
3. a megbízási szerződés alapján javaslatokat dolgoz ki a társasház gazdálkodása, a közös tulajdonú épületrészek hasznosítása kérdéseiben.
A társasházkezelés a gazdasági tevékenységek egységes osztályozási rendszerében (TEÁOR'08) a 68 Ingatlanügyletek ágazatban a 68.3 Ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás alágazaton belül a 68.32 Ingatlankezelés szakágazatba tartozik.

2. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának anyagi jogi követelményei
Az üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenységet az folytathatja, aki teljesíti az alábbiakban részletesen bemutatott feltételeket.

2.1. A természetes személy társasházkezelőre vonatkozó követelmények
Az üzletszerűen végzett társasházkezelői szolgáltatási tevékenység megkezdésének, illetve folytatásának feltétele természetes személy esetében, hogy:
1. rendelkezzen társasházkezelői szakmai képesítéssel;
2. büntetlen előéletű legyen;
3. a szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
4. köztartozásmentes adózó legyen;
5. olyan gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja, melynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlankezelési szolgáltatásra is kiterjed.

2.2. A gazdálkodó szervezet társasházkezelőre vonatkozó anyagi jogi követelmények
Üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenységet olyan köztartozásmentes gazdálkodó szervezet folytathat, amelynek legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja - egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga látja el, legalább egy foglalkoztatottja - rendelkezik a 2.1. pontban felsorolt feltételekkel, továbbá amelynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlankezelési szolgáltatásra is kiterjed.

3. A szolgáltatási tevékenység megkezdésével és folytatásával összefüggő eljárások

3.1. A szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos eljárásokra hatáskörrel rendelkező hatóság
Az üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység tekintetében
1. a bejelentés fogadásával,
2. a tevékenységet végzőkről való nyilvántartás vezetésével,
3. a szolgáltatási tevékenység ellenőrzésével, valamint
4. a szolgáltatási tevékenység felügyeletével
járó hatósági feladatokat ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságként - a Kormány kijelölése alapján - a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala látja el.

3.2. A szolgáltatási tevékenység bejelentése
Aki üzletszerűen kíván társasházkezelői tevékenységet folytatni, köteles az erre irányuló szándékát az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságnak bejelenteni.

3.2.1. A bejelentési kötelezettség célja
A 2009-ben bevezetett bejelentési kötelezettség célja, hogy a rendkívül sok adminisztratív teherrel járó engedélyezési eljárás helyett egyszerűbb, gyorsabb, a hatósági ellenőrzésen és a szolgáltató felelősségén alapuló megoldással legyen biztosítható egyes tevékenységek hatósági ellenőrzése, valamint a szolgáltatásokat igénybe vevők védelme. Az üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység esetében a jogalkotó úgy döntött, hogy a közérdek érvényesítése, sérelmének megakadályozása megfelelően biztosítható azáltal, hogy a hatóság a tevékenységre és a szolgáltatóra vonatkozó megfelelő információk birtokában hatékonyan képes ellenőrizni a szolgáltatót, valamint az általa folytatni kívánt tevékenységet.
A bejelentés ugyan közvetlenül nem feltétele a tevékenység megkezdésének, azaz a bejelentés nélkül az üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység önmagában nem lesz jogellenes, a bejelentési kötelezettség elmulasztása azonban önállóan szankcionálandó jogszabálysértésnek minősül.
Ehhez hasonlóan, a bejelentés megtétele nem mentesíti a szolgáltatót a tevékenység megkezdésére, illetve folytatására jogszabályban meghatározott anyagi jogi követelmények teljesítése alól. Vagyis, ha a szolgáltató szabályszerű bejelentés ellenére jogellenesen végzi a társasházkezelői tevékenységet, a járási (fővárosi kerületi) hivatal a szolgáltatóval szemben felügyeleti jogkörében szankciókat alkalmazhat, végső soron akár törölheti is a szolgáltatót a szolgáltatók nyilvántartásából, és megtilthatja számára a szolgáltatási tevékenység folytatását.

3.2.2. A bejelentés benyújtása, kötelező tartalmi elemei, csatolandó mellékletek
Az üzletszerű társasházkezelői tevékenység megkezdésére és folytatására irányuló bejelentést írásban vagy személyesen szóban lehet benyújtani.
Az üzletszerű társasházkezelői tevékenység megkezdésére és folytatására irányuló, természetes személy által tett bejelentésben meg kell jelölni
1. a társasházkezelő nevét,
2. a társasházkezelő lakcímét,
3. a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését,
4. a szolgáltatást nyújtó szakképesítését tanúsító bizonyítványának a számát, a kiállító intézmény megjelölését, a kiadás helyét és időpontját,
5. a szolgáltatást nyújtó munkáltatójának nevét és székhelyét,
6. a szolgáltatás nyújtása során használni kívánt nyelv (nyelvek) megjelölését,
7. a hatósággal való kapcsolattartás módját.
A szolgáltatást nyújtónak bejelentésében foglalt feltételek meglétét az alábbi okiratokkal kell igazolnia:
1. a szakképesítést tanúsító bizonyítvány hiteles másolata,
2. a harminc napnál nem régebben kiállított közokirat, amely szerint a szolgáltatást nyújtó köztartozásmentes adózó, kivéve, ha a szolgáltatást nyújtó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,
3. kilencven napnál nem régebbi cégkivonat,
4. egyéni vállalkozó munkáltató esetén az egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolás hiteles másolata,
5. ha a munkáltató egyéb gazdálkodó szervezet, akkor a munkáltató vagy a foglalkoztató pecsétjével és cégszerű aláírásával ellátott, harminc napnál nem régebben kiállított igazolás.
Gazdálkodó szervezet esetében az üzletszerű társasházkezelői tevékenység megkezdésére és folytatására irányuló bejelentésben meg kell jelölni
1. a szolgáltató nevét,
2. a szolgáltató székhelyét,
3. a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölését,
4. a szolgáltatást nyújtó cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó esetén a hatósági nyilvántartásba vétel számát,
5. a szolgáltatást nyújtó tevékenységi körét,
6. a képviseletre jogosult személy - egyéni vállalkozó esetén a saját - nevét, lakóhelyét,
7. a gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja nevét, nyilvántartásba vételi számát,
8. a hatósággal való kapcsolattartás módját,
9. a szolgáltatás nyújtása során használni kívánt nyelv (nyelvek) megjelölését.
A szolgáltatást gazdálkodó szervezetnek bejelentésében foglalt feltételek meglétét az alábbi okiratokkal kell igazolnia:
1. a harminc napnál nem régebben kiállított közokirat, amely szerint a bejelentő köztartozásmentes adózó, kivéve, ha a bejelentő szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,
2. kilencven napnál nem régebbi cégkivonat,
3. egyéni vállalkozó esetében egyéni vállalkozók hatósági nyilvántartásba vételéről szóló igazolás hiteles másolatát.
A szolgáltatónak a bejelentéséhez - a bejelentés tartalmazó iratra felragasztva - kell mellékelnie az eljárásért fizetendő illeték megfizetését igazoló illetékbélyeget az eljárási illeték megfizetésének igazolásaként.
A bejelentés határozatlan időre szól, amely tényről a járási (fővárosi kerületi) hivatal a bejelentés alapján kiállított igazolásban tájékoztatja a bejelentőt.
Az üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység megkezdéséhez és folytatásához szükséges szakképesítés szabályozott szakmának minősül, így határon átnyúló szolgáltatásnyújtás esetén a szolgáltatási jogosultsággal összefüggésben a szakmai képesítések elismerésére vonatkozó szabályok szerint fogadtatható el a tevékenységvégzéshez szükséges külföldön szerzett képzettség. Ehhez kapcsolódóan kiemelendő, hogy a társasházkezelői tevékenység az ún. előzetes bejelentési kötelezettség alá tartozó szabályozott szakmák közé tartozik. Az előzetes bejelentést is a társasházkezelő szolgáltató lakóhelye (székhelye) - működési területe - szerint illetékes járási hivatalnál kell megtennie.

3.2.3. A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság feladatai a bejelentés alapján
A járási (fővárosi kerületi) hivatal a bejelentés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a 3.2.2. pontban meghatározott követelményeknek, és legkésőbb a bejelentés megérkezésétől számított nyolc napon belül,
1. ha a bejelentés megfelel a követelményeknek, és az eljárási illetéket megfizették, a bejelentést tevőt erről a tényről igazolás megküldésével értesíti;
2. ha a bejelentés nem felel meg követelményeknek, vagy a bejelentésre előírt eljárási illetéket nem fizették meg, és a szolgáltató nem részesült költségmentességben, a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire.
Ha a bejelentés megfelel a követelményeknek, és az eljárási illetéket megfizették, a járási (fővárosi kerületi) hivatal igazolást küld, amely tartalmazza
1. az eljáró hatóság megnevezését, a bejelentés iktatási számát és ügyintézőjének nevét,
2. a szolgáltató nevét, valamint lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
3. a bejelentett szolgáltatási tevékenység megjelölését (üzletszerűen végzett társasházkezelés),
4. a bejelentés előterjesztésének napját, valamint
5. azt, hogy a bejelentés határozatlan időre szól.
Ha a bejelentő a bejelentésben foglaltak igazolására szolgáló dokumentumokat - természetes személy bejelentő esetében a szakképesítést tanúsító bizonyítvány kivételével - nem csatolja, akkor a hatóság a bejelentés feltételeinek megállapítása érdekében adatszolgáltatási kérelemmel fordul a nyilvántartást vezető hatósághoz.

3.2.4. Az eljárásért fizetendő díjak, illetékek
A bejelentési eljárásért általános tételű eljárási illetéket, azaz 3 000 Ft-ot kell megfizetnie a bejelentőnek.
Az illetéket a bejelentés benyújtásakor illetékbélyeggel a bejelentést tartalmazó iraton kell megfizetni.

3.3. A szolgáltatási tevékenység nyilvántartása
A bejelentéssel összefüggő eljárásban a szolgáltatás felügyeletét ellátó járási (fővárosi kerületi) hivatal a társasházkezelőt a bejelentés megérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül hivatalból nyilvántartásba veszi, kivéve, ha a bejelentés alapján folytatott ellenőrzési eljárás keretében megállapította, hogy a szolgáltató nem felel meg a tevékenység megkezdésére és folytatására vonatkozó anyagi jogi követelményeknek.
A járási (fővárosi kerületi) hivatal az üzletszerű társasházkezelői tevékenység végzésére jogosult, bejelentést tevő természetes személyekről és gazdálkodó szervezetekről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás a szolgáltató neve, a szolgáltató lakcíme, a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölése, a nyilvántartásba vétel időpontja, valamint a nyilvántartási szám tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. A nyilvántartásba való bejegyzésre és törlésre irányuló eljárás során okirati bizonyításnak van helye.
Az üzletszerű társasházkezelői tevékenységet folytató természetes személy szolgáltatásnyújtókról vezetett nyilvántartás a következő adatokat és a tevékenységgel összefüggő egyes tényeket tartalmazza:
1. a szolgáltató neve,
2. a szolgáltató lakcíme,
3. a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölése (üzletszerűen végzetttársasházkezelői tevékenység),
4. a szolgáltatási tevékenység során használt nyelv,
5. a tevékenység gyakorlására jogosító szakképesítésnek az Országos Képzési Jegyzékben szereplő azonosító száma, a bizonyítvány száma, a kiállító intézmény megjelölése, a kiadás helye és időpontja,
6. a nyilvántartásba vétel időpontja,
7. nyilvántartási szám.
A nyilvántartás az üzletszerű társasházkezelői tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet alábbi adatait tartalmazza, amelyek nyilvánosak:
1. a szolgáltató neve,
2. a szolgáltató székhelye,
3. a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység megjelölése (üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység),
4. cégjegyzékszám, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási szám,
5. a képviseletre jogosult személy - egyéni vállalkozó esetén saját - neve, lakóhelye,
6. a szolgáltatási tevékenység végzésére igazolással rendelkező személyesen közreműködő tag vagy alkalmazott neve,
7. a szolgáltatási tevékenység során használt nyelv.
A nyilvántartás említett adatai - a tevékenység gyakorlására jogosító szakképesítés azonosító száma, valamint a bizonyítvány adatai kivételével - nyilvánosak.
A járási (fővárosi kerületi) hivatal az általa vezetett nyilvántartás nyilvános adattartalmát közzéteszi az interneten. Kérem, keresse az érintett járási hivatal honlapján!
A járási (fővárosi kerületi) hivatal hivatalból törli a nyilvántartásból a szolgáltatót, ha
1. a szolgáltató a szolgáltatási tevékenység megszüntetését bejelentette,
2. az adott szolgáltatási tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások megsértése miatt megtiltották számára a tevékenység folytatását, azaz ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll,
3. a természetes személy szolgáltató meghalt,
4. a gazdálkodó szervezet szolgáltató
o ellen a bíróság felszámolási eljárást rendelt el; vagy
o társasházkezelőt a cégbíróság hivatalból törölte a cégnyilvántartásból, illetve egyéni vállalkozó esetén a hatósági nyilvántartásból.
A járási (fővárosi kerületi) hivatal ugyanakkor egy elkülönített nyilvántartást vezet azon személyekről, amelyek tekintetében az üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység folytatását megtiltotta. A járási (fővárosi kerületi) hivatal az eltiltott szolgáltatókról szóló nyilvántartást is közzéteszi a honlapján. Kérem, keresse az érintett járási hivatal honlapján!

3.4. A szolgáltató változás bejelentési kötelezettsége
Az üzletszerű társasházkezelői tevékenységet folytató szolgáltató a bejelentést követően a bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a járási (fővárosi kerületi) hivatalnak. A járási (fővárosi kerületi) hivatal az adatváltozást a bejelentés alapján bejegyzi a nyilvántartásba. A járási (fővárosi kerületi) hivatal által vezetett nyilvántartás adataiban bekövetkezett változásokra vonatkozó bejelentési kötelezettségek teljesítésére a szolgáltatási tevékenység bejelentésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
A járási (fővárosi kerületi) hivatal a tevékenység folytatásához szükséges adatokban bekövetkezett változást a szolgáltatónál évente legalább egy alkalommal ellenőrzi.

3.5. Az üzletszerű társasházkezelői tevékenység végzésére irányuló szolgáltatás megszüntetése

3.6. Szolgáltatás-felügyeleti intézkedések
Az üzletszerű társasházkezelői tevékenység ellenőrzése során a jogszabályi előírások megsértése esetén a járási (fővárosi kerületi) hivatal - hivatalból indított hatósági eljárásban - az alábbi jogkövetkezményeket állapítja meg:
1. ha megállapítja, hogy az üzletszerű társasházkezelői tevékenységet bejelentés nélkül végzik, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki, és
o ha a szolgáltató egyébként megfelel tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó anyagi jogi feltételeknek, hivatalból nyilvántartásba veszi, vagy az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi; vagy
o ha a szolgáltató nem felel meg tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó anyagi jogi előírásoknak, az annak megkezdésére és folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig határozatban megtiltja az adott szolgáltatási tevékenység folytatását,
2. megtiltja a szolgáltatási tevékenység végzését annak a szolgáltatásnyújtónak:
o aki a hatósághoz olyan valótlan tartalmú kérelmet nyújtott be, melynek érdemi befolyása volt a kérelem elbírálására vagy a szolgáltatási tevékenység jogszerű végzésének az ellenőrzésére (a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra),
o aki a hatósági ellenőrzést akadályozza (a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra),
o aki az e rendelet szerinti nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkező változást legkésőbb a változástól számított 5 munkanapon belül a hatóság részére nem jelenti be és e kötelezettségének a hatóság felhívására sem tesz eleget (a tiltásra okot adó körülmény megszüntetésétől számított 1 év időtartamra),
o amelynek személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja, illetve foglalkoztatottja a tevékenység folytatásának feltételével már nem rendelkezik (a feltétel biztosításáig),
o akit gazdasági vagy vagyon elleni bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek (a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól való mentesülés időpontjáig).
A bejelentési és változás bejelentési kötelezettség elmulasztásáért fizetendő bírság összege 50 000 Ft-ig terjedhet. Ha a szolgáltató ugyanazon szolgáltatási tevékenység tekintetében bejelentési kötelezettségét ismételten elmulasztja, a bírság összege a fenti bírságösszeg másfélszeresének megfelelő összeg, azaz 75 000 Ft.
A járási (fővárosi kerületi) hivatal az üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység gyakorlásának időtartama alatt lefolytatott hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi azt is, hogy a nyilvántartásba vett üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenységet végző személy büntetlen előéletű, és nem áll társasházkezelői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. A hatósági ellenőrzés céljából a járási (fővárosi kerületi) hivatal adatot igényelhet a bűnügyi nyilvántartási rendszerből. Az adatigénylés kizárólag azon adatra irányulhat, hogy a társasházkezelő büntetlen előéletű-e, és társasházkezelői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e. Ezen adatokat a járási (fővárosi kerületi) hivatal a hatósági ellenőrzés időtartamára; illetve üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység gyakorlásának megtiltására irányuló eljárás jogerős befejezéséig kezeli.

3.7. Jogorvoslatok
A járási (fővárosi kerületi) hivatal szolgáltatásfelügyeleti hatáskörében hozott határozatai, valamint fellebbezéssel megtámadható egyéb döntései ellen a járási (fővárosi kerületi) hivatalnál előterjesztett, és a székhelye szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatalhoz címzett fellebbezést lehet előterjeszteni.
A jogorvoslati eljárásért általános tételű eljárási illetéket kell megfizetnie a bejelentőnek. Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint.
Végzés elleni fellebbezésért 3000 forint illetéket kell fizetni. Ha a végzés csak a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezéssel együtt támadható meg, és az ügyfél a végzés felülvizsgálatát is kéri, akkor csak a határozat elleni fellebbezés illetékét kell megfizetni.
A jogorvoslati eljárásban megfizetett valamennyi illetéket az ügyfélnek vissza kell téríteni, ha a közigazgatási hatóság vagy a bíróság által felülvizsgált közigazgatási hatósági döntés vagy intézkedés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult.
Az illetéket a jogorvoslati kérelem benyújtásakor illetékbélyeggel a kérelmet tartalmazó iraton kell megfizetni.
A másodfokú határozatok - és felülvizsgálattal megtámadható végzések - esetében pedig a közigazgatási ügyekben eljáró, az eljáró szerv székhelye szerint illetékes törvényszéken lehet felülvizsgálati kérelmet előterjeszteni az első fokon eljárt járási (fővárosi kerületi) hivatal útján, de a döntést hozó hatóság elleni keresetlevélben.

4. A szolgáltatási tevékenységre és az eljárásokra vonatkozó jogszabályok
Az üzletszerűen végzett társasházkezelői tevékenység és az eljárásokra elsődlegesen vonatkozó ágazati jogszabályok:
1. a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény,
2. a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet,
3. az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről szóló 217/2009. (X. 2.) Korm. rendelet,
4. a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet,
5. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
6. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény.

Az anyag időpontja: 2015. 12. 10.

Kaplonyi György
MTOSzSz elnöke